ثبت نام کنگره شعر خانواده و سبک زندگی


نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
تاریخ تولد*
کد ملی*
تلفن همراه*
استان*
شهرستان*

رشته
مقطع تحصیلی

پست الکترونیک
نشانی صفحه مجازی

آدرس*
رمز عبور*-5 تا 10 کاراکتر
رمز عبور مجدد*
نکته ها:
1) تلفن همراه شما به عنوان نام کاربري شما در نظر گرفته خواهد شد.
2) رمز عبور به انتخاب شما می باشد
3) رمز عبور به تلفن همراه و رايانامه شما ارسال مي شود.(پوشه هرزنامه ها را نیز چک کنید)